NFX CAPITAL VU INC. ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Pot 805/103 Rue D'Auvergne, Port Vila, Vanuatu ที่จะเรียกต่อไปนี้ในนาม NordFX

การฟอกเงินคือการแปลงเงินหรือวัตถุที่มีมูลค่าจากการได้มาผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (อาชญากรรม, การค้ายา, การซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธอย่างผิดกฎหมาย, การคอร์รับชั่น, การค้ามนุษย์เป็นต้น) มาเป็นเงินหรือการลงทุนที่ต้องตามกฎหมาย กิจกรรมดังกล่าวถูกใช้งานเนื่องจากแหล่งเงินทุนหรือวัตถุที่มีมูลค่าที่ผิดกฎหมายนั้นไม่สามารถที่จะติดตามร่องรอยได้

ในการที่จะเผชิญหน้าจากการบุกรุกโดยเงินที่ได้มาโดยมิชอบตามกฎหมายเพื่อให้กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย และเพื่อป้องกันการขยายตัวของกิจกรรมการก่อการร้าย ประเทศต่างๆได้ดำเนินการการต่อสู้กับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน โดยเนื่องจากองค์กรทางการเงินคือหนทางที่ง่ายที่สุดหรือเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายในการได้รับรายได้ที่ถูกกฎหมายจากกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย ดังนั้นการเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวของตลาดการเงินกับอิสรภาพในการเคลื่อนย้ายเงินนำไปสู่การบุกรุกของอาชญากรทางการเงินที่ง่ายขึ้น เพราะเหตุนั้นบริษัทจึงได้ปรับใช้กฎหมายและออกแผนงานที่ทำให้เกิดผล เพื่อช่วยเหลือองค์กรนานาชาติในการต่อสู้กับดารฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการร้ายทางการเงินจากทั่วโลก ดังนี้:

  1. บริษัทได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิสูจน์ข้อมูลของ client และยังมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามรายงานการซื้อขายได้ทุกๆรายการที่เกิดขึ้นจาก client
  2. บริษัทจะตรวจสอบรายการซื้อขายที่มีความน่าสงสัย และการซื้อขายที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการของ AML FATF
  3. บริษัทจะไม่รับฝากเงินสดและเพิกถอนเงินสดไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใดๆ
  4. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธขั้นตอนของการส่งคำสั่งซื้อในขั้นตอนใดๆ หากเชื่อว่าการส่งคำสั่งซื้อนั่นอาจมีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และในข้อกำหนดของกฎหมายสากล บริษัทสามารถไม่ต้องแจ้งให้ client ทราบหากบริษัทได้รายงานพฤติกรรมอันน่าสงสัยของ client ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Nord FX มีหน้าที่ที่จะต้อง update ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจจับพฤติกรรมอันน่าสงสัยและเพื่อพิสูจน์การบันทึกตัวตนของ client ตามที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับใหม่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อขยายกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งอาจจะมีการบังคับใช้ในกฎหมายฉบับใหม่ในอนาคต

รับการฝึก
มือใหม่ในตลาดใช่ไหม?ใช้ส่วน เริ่มฝึกฝน เริ่มฝึกฝน
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)