นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ผู้ก่อการร้าย (AML/CTF) ของ NORDFX

นโยบายนี้เป็นนโยบายของ NFX Capital Vu INC (ในที่นี้คือ "NordFX") เพื่อห้ามและป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมใด ๆ ที่เอื้อต่อการฟอกเงินหรือการให้เงินแก่ผู้ก่อการร้ายหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้กฎระเบียบของกฎหมายนั้น ๆ

การฟอกเงินเป็นการกระทำที่มีการแลกเปลี่ยนเงินหรือสิ่งที่มูลค่าอื่น ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธผิดกฎหมาย การทุจริต การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ให้เป็นเงินหรือการลงทุนที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะแหล่งที่มาของเงินและสิ่งของมีค่าอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายนั้นจะได้ไม่สามารถติดตามได้ NordFX มีมาตรฐานที่เข้มงวดและโปร่งใส ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันว่าข้อกำหนดต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามกฎหมายด้านการต่อต้านฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (CTF) และระเบียบกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการต่อสู้กับปัญหาการแทรกแซงของเงินผิดกฎหมายในเศรษฐกิจประเทศ เพื่อป้องกันการขยายตัวของกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย หลายประเทศประสบปัญหาในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินให้กับการก่อการร้าย องค์การทางการเงินเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายและสะดวกมากที่สุดที่สามารถทำเงินรายได้ที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายได้ การมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของตลาดการเงินและความมีอิสระในการเคลื่อนย้ายของเงินทำให้เงินที่ผิดกฎหมายเข้ามาในระบบง่ายขึ้น ในที่นี้ NordFX ดำเนินโครงการตามกฎหมายเพื่อช่วยองค์กรระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการรายทั่วโลก

 1. NordFX เก็บบันทึกและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้า อีกทั้งยังบันทึกและติดตามรายการธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้า
 2. NordFX ติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้า และธุรกรรมที่ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นมาตรฐาน โดย NordFX ดำเนินการบนพื้นฐานคำแนะนำของ AML/CTF/FATF
 3. NordFX ไม่รับเงินสดหรือจ่ายเป็นเงินสดภายใต้สภาพแวดล้อมใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. NordFX สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินธุรกรรมในทุกขั้น เมื่อใดที่เชื่อว่าธุรกรรมนั้นมีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในทางใด ๆ โดยตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว NordFX ไม่มีพันธะที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทได้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้า

NordFX มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัยและเพื่อยืนยันเอกสารการระบุตัวตนของลูกค้าตามกฎระเบียบใหม่ใด ๆ ที่มีการบังคับใช้ รวมถึงให้การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการการต่อสู้การฟอกเงิน ซึ่งอาจเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบกฎหมายใหม่

เงื่อนไขในการเปิดบัญชี

 • หนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จสาธารณูปโภคหรือโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต/ภาษี หรือรายการความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (ไม่เกิน 3 สามเดือนย้อนหลัง)

NordFX สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธลูกค้าหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย AML/CTF ของ NordFX ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบ AML/CTF ที่เกี่ยวข้อง

รายการการคว่ำบาตร

NordFX ยืนหยัดในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนผู้ก่อการร้าย และไม่มีแนวทางความเสี่ยง AML/CFT ใดกับลูกค้าหรือนิติบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายการสาธารณะดังนี้:

 • คณะทำงานการดำเนินงานทางการเงิน (FATF)
 • รายชื่อมาตรการคว่ำบาตรโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(UN)
 • รายชื่อมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินโดยสหภาพยุโรป(EU)
 • กลุ่มการฟอกเงินแอฟริกาตะวันออกและใต้ (Eastern and Southern African Money-Laundering Group)
 • FINTRAC
 • FIC (แอฟริกาใต้)
รับการฝึก
มือใหม่ในตลาดใช่ไหม?ใช้ส่วน เริ่มฝึกฝน เริ่มฝึกฝน
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)