เมษายน 5, 2024

Mastering Stop-Loss in Forex Trading

An infographic highlighting how stop-loss orders protect against significant losses by automatically selling assets at set prices.In the fast-paced world of trading, managing risk is as crucial as seeking profit. A stop-loss order is a powerful tool in a trader's arsenal, designed to limit potential losses on an investment. It automatically sells a security when it reaches a certain price, preventing further losses. This guide explores the ins and outs of stop-loss orders, offering insights into their strategic application and highlighting common pitfalls traders encounter.

เพิ่มเติม...มีนาคม 31, 2024

The Guide to Selecting the Best Time Frame for Intraday Trading

Essential tips and techniques for intraday traders aiming to maximize their profits while minimizing risks.Intraday trading, a strategy where stocks are bought and sold within the same trading day, demands precise timing and a deep understanding of market movements. Identifying the best time frame for intraday trading can significantly impact the success of trades. This article delves into the intricacies of intraday time analysis, exploring the optimum periods for trading and the various chart time frames available to traders.

เพิ่มเติม...มีนาคม 28, 2024

Strategies for Effective Use of Pending Orders

This image provides a close-up view of an MT4 chart inundated with multiple trading indicators, such as moving averages and RSI.In the fast-paced world of trading, a pending order stands as a pivotal tool for traders aiming to capitalize on market opportunities without the need to be constantly online. This guide delves into the essence, operation, types, and strategies associated with pending orders, particularly in the context of the MetaTrader 4 (MT4) platform. We'll explore how pending orders compare with market orders, their duration, cancellation processes, and the concept of protective orders.

เพิ่มเติม...มีนาคม 26, 2024

Swing Trading Success: Discover the Best Books

Dive into the core of swing trading with our curated selection of must-read books. Ideal for traders looking to sharpen their strategies.Swing trading is a method aiming to capitalize on short- to medium-term fluctuations in stock prices, often maintaining positions from a few days to several weeks. Unlike day trading, where trades are opened and closed within a single day, or long-term investing, which involves holding assets for months or years, swing trading occupies a unique middle ground. Swing traders employ a range of strategies, including technical analysis, chart patterns, and market sentiment, to pinpoint potential swing points in the market where significant price movements or reversals are anticipated.

เพิ่มเติม...มีนาคม 7, 2024

Intraday Trading Rules You Need to Know

Forex prices fluctuate, showcasing trend lines and indicators, depicting market navigation.Intraday trading rules, also known as day trading, is a strategy where traders enter and exit positions within the same trading day. This approach requires understanding the market's short-term movements and often involves making rapid decisions based on current market trends and indicators. Here, we'll dive into the essentials of intraday trading, including key rules, tips, strategies, indicators, and more, to provide a comprehensive guide for those looking to navigate the fast-paced world of day trading effectively.

เพิ่มเติม...กุมภาพันธ์ 27, 2024

Top Picks: Best Technical Analysis Books for Every Trader

Explore the world of technical analysis with the ultimate guidebook recommended by experts. Master market trends, patterns, and indicators for informed trading decisions.Technical analysis stands as a cornerstone in the trading world, offering insights that help traders and investors make informed decisions based on chart patterns, historical price actions, and various statistical figures. This method, unlike fundamental analysis, focuses on price movements rather than the company's fundamentals. Best technical analysis books serve as invaluable resources for both beginners and seasoned traders, providing the knowledge needed to navigate the complexities of the market.

เพิ่มเติม...กุมภาพันธ์ 25, 2024

Forex Market Holidays

Calendar highlighting forex market closure days due to national holidays in various countries.The forex market, known for its 24/5 operation, undergoes a significant shift during national bank holidays. These periods not only impact trading hours but also affect liquidity and market volatility. As such, both novice and seasoned traders need to be well-acquainted with the intricacies of forex market holidays to navigate these times effectively.

เพิ่มเติม...กุมภาพันธ์ 24, 2024

Understanding What is XAUUSD in Forex Trading

A concise guide to understanding XAUUSD in Forex trading.What is XAUUSD? Forex trading is very popular in the financial world, because it offers a chance to trade any time of the day or night with lots of liquidity. It's where currencies from around the globe are swapped, playing a crucial role in both international trade and offering a playground for traders looking to speculate and make a profit. Gold, in particular, stands out in this engaging market. More than just a shiny metal, it's seen as a sign of wealth and a go-to option for protecting investments during times of economic problems.

เพิ่มเติม...กุมภาพันธ์ 19, 2024

The Ultimate Guide to Mini Forex Account

An engaging visual guide to the benefits and features of Mini Forex Accounts for new traders.The world of Forex trading offers various account types to cater to the diverse needs and investment capacities of traders. Among these, the Mini Forex Account stands out as an accessible option for those looking to enter the Forex market with a relatively small investment. This detailed guide aims to explore the concept of Mini Forex Accounts, providing insights into their workings, benefits, and how they can be a strategic choice for novice and experienced traders alike.

เพิ่มเติม...กุมภาพันธ์ 14, 2024

Discover Intraday Trading Chart Patterns

Explore the art and science of intraday trading through the lens of chart patterns. This feature image encapsulates the essence of trading's dynamic nature, guiding traders through the peaks and valleys of market trends with precision and insight.Intraday trading, a strategy based on short-term movements within the trading day, requires a deep understanding of chart patterns to predict future price movements effectively. This article delves into the intricacies of intraday trading chart patterns, offering insights into how traders can leverage these patterns for better decision-making in the fast-paced trading environment.

เพิ่มเติม...กุมภาพันธ์ 11, 2024

Top Recommended Books for Price Action Trading

Discover the best in price action trading with our selection of key books. This image captures the core of trading knowledge, highlighting top reads that offer insights into mastering the markets. Each book promises to guide readers through the intricacies of financial trading.Price action trading is a methodology that relies solely on historical and real-time price movements to make trading decisions. This approach eschews traditional technical indicators in favor of a more direct analysis of the market, allowing traders to react more swiftly to price changes.

เพิ่มเติม...พฤษภาคม 4, 2018

กลยุทธ์ง่ายๆ ในการทำกำไรกับเงินคริปโต

กลยุทธ์ง่ายๆ ในการทำกำไรกับเงินคริปโตตลาดเงินคริปโต: รายได้เชิงรุกแทนรายได้เชิงรับ ตัวอย่างการทำกำไรไม่เฉพาะจากการเติบโตของราคาเท่านั้น แต่รวมถึงในกรณีราคาขาลงของบิทคอยน์หรือสกุลเงินคริปโตอื่นๆ เช่นกัน

เพิ่มเติม...เมษายน 12, 2018

อัตราค่าเลเวอเรจ 1: 1000 : อิสรภาพแห่งการเทรด

อัตราค่าเลเวอเรจ 1: 1000 : อิสรภาพแห่งการเทรดการฝึกปฏิบัติแสดงให้เห็นว่านักเทรดและนักลงทุนที่เทรดเฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเท่านั้นมักจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอัตราค่าเลเวอเรจคืออะไรและมีประโยชน์และความเสี่ยงอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้ว ค่าเลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ช่วยทวีคูณเพิ่มโอกาสให้กับนักเทรด

เพิ่มเติม...มีนาคม 23, 2018

การเทรดเงินคริปโตกับ NordFX: รายละเอียดและกลยุทธ์ต่างๆ

การเทรดเงินคริปโตกับ NordFX: รายละเอียดและกลยุทธ์ต่างๆในขณะที่โบรกเกอร์หลายแห่งรู้สึกหวั่นเกรงกับความผันผวนสูงจึงได้ล้มเลิกการให้บริการการเทรดคริปโตเคอเรนซีเป็นจำนวนมาก ในทางกลับกัน บริษัทโบรกเกอร์ NordFX  ให้บริการลูกค้าด้วยอัตราค่าเลเวอเรจที่สูงถึง 1000 เท่า(!) มากกว่าเงินทุน ด้วยเหตุนี้ กำไรจากการธุรกรรมบิทคอยน์และคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆ จึงสูงได้ถึงหลายพันเปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นกับนักเทรดผู้มีประสบการณ์เท่านั้น สำหรับนักเทรดมือใหม่แล้ว พวกเขาอาจใช้โอกาสนี้เป็นอาวุธทางการเงินมาทำลายตนเองได้

เพิ่มเติม...ธันวาคม 14, 2016

กลยุทธ์ Forex โดย โบรกเกอร์ FX NordFX:Heiken Ashi Plus MACD

กลยุทธ์ Forex โดย โบรกเกอร์ FX NordFX:Heiken Ashi Plus MACD

กลยุทธ์นี้ค่อนข้างใช้งานง่าย และสามารถประสบความสำเร็จโดยนักลงทุนหน้าใหม่เช่นเดียว กับนักลงทุนที่มีอยู่แล้วให้สะดวกสบายกับการซื้อขาย Forex

ประโยชน์ของมันรวมถึง:

– ใช้เพียงสองตัวชี้วัด ทั้งสองถูกรวมเข้าใน MetaTrader ขั้ว МТ4 และ МТ5

– สามารถใช้ได้บนหลายหลายคู่สกุลเงินและระยะเวลาที่แตกต่าง.

 

เพิ่มเติม...ธันวาคม 14, 2016

กลยุทธ์ Forex โดย โบรกเกอร์ FX NordFX: SLEEPING ALLIGATOR

กลยุทธ์ Forex โดย โบรกเกอร์ FX NordFX: SLEEPING ALLIGATORหนึ่งเครื่องมือตัวชี้วัด Forex ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้รับการแนะนำโดยนำโดย บิล วิลเลียมส์ที่เรียกว่า 'จระเข้' เมื่ออธิบายลักษณะของการประยุกต์ใช้ 'สัตว์' ตัวนี้ ผู้สร้างกล่าวว่าการทำธุรกรรมควรจะเปิดเฉพาะเมื่อมีจระเข้เปิดขากรรไกรของมัน สัตว์เลื้อยคลานที่หิวซึ่งหมายถึงจุดเริ่มต้นของแนวโนมราคา เมื่อมันตอบสนองความหิวของมันก็ปิดขากรรไกรซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาณแนวราคาโน้มสิ้นสุดและปิดที่ตำแหน่งนั้นๆ

ในฐานะที่เป็นแนวโน้มราคาทุกอย่างชัดเจนที่นี่ แต่ตามสถิติแล้วจะใช้เวลาเพียง 20-25% จากช่วงเวลารวมในช่วงที่เหลือของเวลาที่เราเห็นแนวโน้มราคาในตลาด ดังนั้นเราควรจะหยุดการทำงานในช่วงเวลานี้?

เพิ่มเติม...ธันวาคม 14, 2016

Trader s Calculator

Trader's Calculatorเครื่องคิดเลขออนไลน์ของเทรดเดอร์ NordFX อยู่ในแท็บ "เครื่องมือ» และจะใช้ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเทรดผู้มีประสบการณ์ คุณสามารถคำนวณราคาได้ทันทีจากจุดหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเหลือ คือเรียนรู้ขนาดของสเปรดและสัญญาณการซื้อขาย เช่นเดียวกับการวางหลักประกันตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละประเภทของบัญชี

ในเพียงไม่กี่วินาทีคุณไม่เพียงแต่สามารถเรียนรู้พารามิเตอร์ที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการซื้อขาย แต่ยังคำนวณขนาดของการคาดการณ์กำไร (หรือขาดทุน) ได้หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดกลายเเป็นศูนย์ เนื่องจากการตั้งค่าบัญชีได้พิจารณาใตามการคำนวณของเครื่องคิดเลข

เพิ่มเติม...ธันวาคม 6, 2016

MT4 and MT5: How to Start Trading

MT4 and MT5: How to Start TradingMetaTrader 4 (MT4) is currently the world's most popular platform for online Forex trading, as well as for transactions with precious metals. It provides an opportunity to trade on various timeframes, use various types of orders both with an immediate and a deferred execution. MT4 provides vast opportunities for technical analysis, testing and use of a huge amount of indicators and trading robots, as well as for copying professional traders' signals in a fully automatic mode.

เพิ่มเติม...รับการฝึก
มือใหม่ในตลาดใช่ไหม?ใช้ส่วน เริ่มฝึกฝน เริ่มฝึกฝน
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)